signs

Transkripční tabulka pinyin -> CZ

Pozn:  od vytvořené této stránky doba poněkud postoupila. Dnes už tuto tabulku nepotřebujete, stačí do příslušných okének v levém sloupci zadat co vás zajímá... a počítač už to najde za vááááááás... zíív. Stránku s tabulkou zde tedy necháváme z piety.

Tabulka pinyin (pchinjin) --> ČT

Jestliže potřebujete vyhledat podle české transkripce či transkripce Wade-Gilese, stiskněte Ctrl+F tím v prohlížeči aktivujete funkci Hledání (Find) nebo klikněte na tabulku řazenou podle ČT.

Motto: "Blbec není ten, kdy chybu udělá, ale ten, kdo ji zopakuje."

S první tabulkou, na kterou jsme tu pouze virtuálně odkázali, jsme udělali neblahou zkušenost - propadla se do digitálního propadliště dějin. Další tabulka promine, ale stejnou šanci nedostane. Zatímco originál snad stále najdete na této adrese, její lehce obarvenou kopii uveřejňujeme přímo zde.

Poděkování patří pracovníkům Orientálního ústavu AV, dr. Liščákovi a dr. Třískové za upozornění na její existenci (hledat Googlem "pchinjin" mne opravdu nenapadlo - jak prosté...:-), ale hlavně autorům: dr. Janě Šrajerové a Antonínu Vítkovi.

Poznámka k "anglické" transkripci: můžete se s ní setkat obzvláště při přepisu taiwanských jmen, nebo, chcete-li, "čínských slov na Taiwanu."


Druh transkripce - Type of transcription
pchin-jin
----------
pinyin
česká
----------
Czech
anglická
----------
English
a a a a
ai aj ai
an an an
ang ang ang
ao ao ao
b ba pa pa
bai paj pai
ban pan pan
bang pang pang
bao pao pao
bei pej pei
ben pen pen
beng peng peng
bi pi pi
bian pien pien
biao piao piao
bie pie pieh
bin pin pin
binq pinq ping
bo po po
bu pu pu
c ca ccha ts'a
cai cchaj ts'al
can cchan ts'an
cang cchang ts'ang
cao cchao ts'ao
ce cche ts'e
cen cchen ts'en
ceng ccheng ts'eng
cha čcha ch'a
chai čchaj ch'ai
chan čchan ch'an
chang čchang ch'ang
chao čchao ch'ao
che čche ch'e
chen čchen ch'en
cheng čcheng ch'eng
chi čch' ch'ih
chong čchung ch'ung
chou čchou ch'ou
chu čchu ch'u
chua čchua ch'ua
chuai čchuaj ch'uai
chuan čchuan ch'uan
chuang čchuang ch'uang
chui čchuej ch'ui
chun čchun ch'un
chuo čchuo ch'o
ci cch' tz'u
cong cchung ts'ung
cou cchou ts'ou
cu cchu ts'u
cuan cchuan ts'uan
cui cchuej ts'ui
cun cchun ts'un
cuo cchuo ts'o
d da ta ta
dai taj tai
dan tan tan
dang tang tang
dao tao tao
de te te
dei tej tei
deng teng teng
di ti ti
dian tien tien
diao tiao tiao
die tie tieh
ding ting ting
diu tiou tiu
dong tung tung
dou tou tou
du tu tu
duan tuan tuan
dui tuej tui
dun tun tun
duo tuo tuo
e e e e
en en en
er er erh
f fa fa fa
fan fan fan
fang fang fang
fei fej fei
fen fen fen
feng feng feng
fo fuo fo
fou fou fou
fu fu fu
g ga ka ka
gai kaj kai
gan kan kan
gang kang kang
gao kao kao
ge ke ke
gei kej kei
gen ken ken
geng keng keng
gong kung kung
gou kou kou
gu ku ku
gua kua kua
guai kuaj kuai
guan kuan kuan
guang kuang kuang
gui kuej kuei
gun kun kun
guo kuo kuo
h ha cha ha
hai chaj hai
han chan han
hang chang hang
hao chao hao
he che he
hei chei hei
hen chen hen
heng cheng heng
hong chung hung
hou chou hou
hu chu hu
hua chua hua
huai chuaj huai
huan chuan huan
huang chuang huang
hui chuej hui
hun chun hun
huo chuo huo
j ji ťi chi
jia ťia chia
jian ťien chien
jiang ťiang chiang
jiao ťiao chiao
jie ťie chieh
jin ťin chin
jing ťing ching
jiong ťiunq chiung
jiu ťiou chiu
ju ťü chü
juan ťüan chüan
jue ťüe chüeh
jun ťün chün
k ka kcha k'a
kai kchaj k'ai
kan kchan k'an
kang kchang k'ang
kao kchao k'ao
ke kche k'e
ken kchen k'en
keng kcheng k'eng
kong kchung k'ung
kou kchou k'ou
ku kchu k'u
kua kchua k'ua
kuai kchuaj k'uai
kuan kchuan k'uan
kuang kchuang k'uang
kui kchuej k'uei
kun kchun k'un
kuo kchuo k'uo
l la la la
lai laj lai
lan lan lan
lang lang lang
lao lao lao
le le le
lei lej lei
leng leng leng
li li li
lia lia lia
lian lien lien
liang liang liang
liao liao liao
lie lie lieh
lin lin lin
ling ling ling
liu liou liu
long lung lung
lou lou lou
lu lu lu
luan luan luan
lüan lüan lüan
lüe lüe lüeh
lun lun lun
luo luo lo
m ma ma ma
mai maj mai
man man man
mang mang mang
mao mao mao
mei mej mei
men men men
meng meng meng
mi mi mi
mian mien mien
miao miao miao
mie mie mieh
min min min
ming ming ming
miu miou miu
mo mo mo
mou mou mou
mu mu mu
n na na na
nai naj nai
nan nan nan
nang nang nang
nao nao nao
ne ne ne
nei nej nei
nen nen nen
neng neng neng
ni ni ni
nian nien nien
niang niang niang
niao niao niao
nie nie nieh
nin nin nin
ning ning ning
niu niou niu
nong nung nung
nou nou nou
nu nu nu
nuan nuan nuan
nüe nüe nüeh
nuo nuo no
o ou ou ou
p pa pcha p'a
pai pchaj p'ai
pan pchan p'an
pang pchang p'ang
pao pchao p'ao
pei pchej p'ei
pen pchen p'en
peng pcheng p'eng
pi pchi p'i
pian pchien p'ien
piao pchiao p'iao
pie pchie p'ieh
pin pchin p'in
ping pching p'ing
po pcho p'o
pou pchou p'ou
pu pchu p'u
q qi čchi ch'i
qia čchia ch'ia
qian čchien ch'ien
qiang čchiang ch'iang
qiao čchiao ch'iao
qie čchie ch'ieh
qin čchin ch'in
qing čching ch'ing
qiong čchiung ch'iung
qiu čchiou ch'iu
qu čchü ch'ü
quan čchüan ch'üan
que čchüe ch'üeh
qun čchün ch'ün
r ran žan jan
rang žang jang
rao žao jao
re že je
ren žen jen
reng ženg jeng
ri ž' jih
rong žung jung
rou žou jou
ru žu ju
ruan žuan juan
rui žuej jui
run žun jun
ruo žuo juo
s sa sa sa
sai saj sai
san san san
sang sang sang
sao sao sao
se se se
sen sen sen
seng seng seng
sha ša sha
shai šaj shai
shan šan shan
shang šang shang
shao šao shao
she še she
shei šej shei
shen šen shen
sheng šeng sheng
shi š' shih
shou šou shou
shu šu shu
shua šua shua
shuai šuaj shuai
shuan šuan shuan
shuang šuang shuang
shui šuej shui
shun šun shun
shuo šuo shuo
si s' szu
song sung sung
sou sou sou
su su su
suan suan suan
sui suej sui
sun sun sun
suo suo so
t ta tcha t'a
tai tchaj t'ai
tan tchan t'an
tang tchang t'ang
tao tchao t'ao
te tche t'e
teng tcheng t'eng
ti tchi t'i
tian tchien t'ien
tiao tchiao t'iao
tie tchie t'ieh
ting tching t'ing
tong tchung t'ung
tou tchou t'ou
tu tchu t'u
tuan tchuan t'uan
tui tchuej t'ui
tun tchun t'un
tuo tchuo t'o
w wa wa wa
wai waj wai
wan wan wan
wang wang wang
wei wej wei
wen wen wen
weng weng weng
wo wo wo
wu wu wu
x xi si hsi
xia sia hsia
xian sien hsien
xiang siang hsiang
xiao siao hsiao
xie sie hsieh
xin sin hsin
xing sing hsing
xiong siung hsiung
xiu siou hsiu
xu hsü
xuan süan hsüan
xue süe hsüeh
xun sün hsün
y ya ja ya
yai jaj yai
yan jen yen
yang jang yang
yao jao yao
ye jie yeh
yi i i
yin jin yin
ying jing ying
yong jung yung
you jou yu
yu
yuan jüan yüan
yue jüe yüeh
yun jün yün
z za ca tsa
zai caj tsai
zan can tsan
zang cang tsang
zao cao tsao
ze ce tse
zei cej tsei
zen cen tsen
zeng ceng tseng
zha ča cha
zhai čaj chai
zhan čan chan
zhang čang chang
zhao čao chao
zhe če che
zhen čen chen
zheng čeng cheng
zhi č' chih
zhong čung chung
zhou čou chou
zhu ču chu
zhua čua chua
zhuai čuaj chuai
zhuan čuan chuan
zhuang čuang chuang
zhui čuej chui
zhun čun chun
zhuo čuo cho
zi c' tzu
zong cung tsung
zou cou tsou
zu cu tsu
zuan cuan tsuan
zui cuej tsui
zun cun tsun
zuo cuo tso

Datum poslední úpravy: 1999-07-09 © 1999 - Antonín Vítek

©Lukáš Havlíček, © SerpentiNet, www.cinstina.cz, 2000-2010