signs

Transkripční tabulka CZ -> pinyin

Tabulka ČT --> pinyin (pchinjin)

Pozn:  od vytvořené této stránky doba poněkud postoupila. Dnes už tuto tabulku nepotřebujete, stačí do příslušných okének v levém sloupci zadat co vás zajímá... a počítač už to najde za vááááááás... zíív. Stránku s tabulkou zde tedy necháváme z piety.

Máte k dispozici nejenom tuto tabulku, řazenou podle české transkripce (ČT), ale též tabulku řazenou podle pinyinu.

Pro pohodlnější hledání stiskněte Ctrl+F - v prohlížeči aktivuje funkci Hledání (Find).

Motto: "Blbec není ten, kdy chybu udělá, ale ten, kdo ji zopakuje."

S první tabulkou, na kterou jsme tu pouze virtuálně odkázali, jsme udělali neblahou zkušenost - propadla se do digitálního propadliště dějin. Další tabulka promine, ale stejnou šanci nedostane. Zatímco originál snad stále najdete na této adrese, její lehce obarvenou kopii uveřejňujeme přímo zde.

Poděkování patří pracovníkům Orientálního ústavu AV, dr. Liščákovi a dr. Třískové za upozornění na její existenci (hledat Googlem "pchinjin" mne opravdu nenapadlo - jak prosté...:-), ale hlavně autorům: dr. Janě Šrajerové a Antonínu Vítkovi.

Poznámka k "anglické" transkripci: můžete se s ní setkat obzvláště při přepisu taiwanských jmen, nebo, chcete-li, "čínských slov na Taiwanu."


Druh transkripce - Type of transcription
česká
----------
Czech
pchin-jin
----------
pinyin
anglická
----------
English
a a a a
aj ai ai
an an an
ang ang ang
ao ao ao
c c' zi tzu
ca za tsa
caj zai tsai
can zan tsan
cang zang tsang
cao zao tsao
ce ze tse
cej zei tsei
cen zen tsen
ceng zeng tseng
cch' ci tz'u
ccha ca ts'a
cchaj cai ts'al
cchan can ts'an
cchang cang ts'ang
cchao cao ts'ao
cche ce ts'e
cchen cen ts'en
ccheng ceng ts'eng
cchou cou ts'ou
cchu cu ts'u
cchuan cuan ts'uan
cchuej cui ts'ui
cchun cun ts'un
cchung cong ts'ung
cchuo cuo ts'o
cou zou tsou
cu zu tsu
cuan zuan tsuan
cuej zui tsui
cun zun tsun
cung zong tsung
cuo zuo tso
č č' zhi chih
ča zha cha
čaj zhai chai
čan zhan chan
čang zhang chang
čao zhao chao
če zhe che
čen zhen chen
čeng zheng cheng
čch' chi ch'ih
čcha cha ch'a
čchaj chai ch'ai
čchan chan ch'an
čchang chang ch'ang
čchao chao ch'ao
čche che ch'e
čchen chen ch'en
čcheng cheng ch'eng
čchi qi ch'i
čchia qia ch'ia
čchiang qiang ch'iang
čchiao qiao ch'iao
čchie qie ch'ieh
čchien qian ch'ien
čchin qin ch'in
čching qing ch'ing
čchiou qiu ch'iu
čchiung qiong ch'iung
čchou chou ch'ou
čchu chu ch'u
čchü qu ch'ü
čchua chua ch'ua
čchuaj chuai ch'uai
čchuan chuan ch'uan
čchüan quan ch'üan
čchuang chuang ch'uang
čchüe que ch'üeh
čchuej chui ch'ui
čchun chun ch'un
čchün qun ch'ün
čchung chong ch'ung
čchuo chuo ch'o
čou zhou chou
ču zhu chu
čua zhua chua
čuaj zhuai chuai
čuan zhuan chuan
čuang zhuang chuang
čuej zhui chui
čun zhun chun
čung zhong chung
čuo zhuo cho
e e e e
en en en
er er erh
f fa fa fa
fan fan fan
fang fang fang
fej fei fei
fen fen fen
feng feng feng
fou fou fou
fu fu fu
fuo fo fo
ch cha ha ha
chaj hai hai
chan han han
chang hang hang
chao hao hao
che he he
chei hei hei
chen hen hen
cheng heng heng
chou hou hou
chu hu hu
chua hua hua
chuaj huai huai
chuan huan huan
chuang huang huang
chuej hui hui
chun hun hun
chung hong hung
chuo huo huo
i i yi i
j ja ya ya
jaj yai yai
jang yang yang
jao yao yao
jen yan yen
jie ye yeh
jin yin yin
jing ying ying
jou you yu
yu
jüan yuan yüan
jüe yue yüeh
jün yun yün
jung yong yung
k ka ga ka
kaj gai kai
kan gan kan
kang gang kang
kao gao kao
ke ge ke
kej gei kei
ken gen ken
keng geng keng
kcha ka k'a
kchaj kai k'ai
kchan kan k'an
kchang kang k'ang
kchao kao k'ao
kche ke k'e
kchen ken k'en
kcheng keng k'eng
kchou kou k'ou
kchu ku k'u
kchua kua k'ua
kchuaj kuai k'uai
kchuan kuan k'uan
kchuang kuang k'uang
kchuej kui k'uei
kchun kun k'un
kchung kong k'ung
kchuo kuo k'uo
kou gou kou
ku gu ku
kua gua kua
kuaj guai kuai
kuan guan kuan
kuang guang kuang
kuej gui kuei
kun gun kun
kung gong kung
kuo guo kuo
l la la la
laj lai lai
lan lan lan
lang lang lang
lao lao lao
le le le
lej lei lei
leng leng leng
li li li
lia lia lia
liang liang liang
liao liao liao
lie lie lieh
lien lian lien
lin lin lin
ling ling ling
liou liu liu
lou lou lou
lu lu lu
luan luan luan
lüan lüan lüan
lüe lüe lüeh
lun lun lun
lung long lung
luo luo lo
m ma ma ma
maj mai mai
man man man
mang mang mang
mao mao mao
mej mei mei
men men men
meng meng meng
mi mi mi
miao miao miao
mie mie mieh
mien mian mien
min min min
ming ming ming
miou miu miu
mo mo mo
mou mou mou
mu mu mu
n na na na
naj nai nai
nan nan nan
nang nang nang
nao nao nao
ne ne ne
nej nei nei
nen nen nen
neng neng neng
ni ni ni
niang niang niang
niao niao niao
nie nie nieh
nien nian nien
nin nin nin
ning ning ning
niou niu niu
nou nou nou
nu nu nu
nuan nuan nuan
nüe nüe nüeh
nung nong nung
nuo nuo no
o ou ou ou
p pa ba pa
paj bai pai
pan ban pan
pang bang pang
pao bao pao
pej bei pei
pen ben pen
peng beng peng
pcha pa p'a
pchaj pai p'ai
pchan pan p'an
pchang pang p'ang
pchao pao p'ao
pchej pei p'ei
pchen pen p'en
pcheng peng p'eng
pchi pi p'i
pchiao piao p'iao
pchie pie p'ieh
pchien pian p'ien
pchin pin p'in
pching ping p'ing
pcho po p'o
pchou pou p'ou
pchu pu p'u
pi bi pi
piao biao piao
pie bie pieh
pien bian pien
pin bin pin
pinq binq ping
po bo po
pu bu pu
s s' si szu
sa sa sa
saj sai sai
san san san
sang sang sang
sao sao sao
se se se
sen sen sen
seng seng seng
si xi hsi
sia xia hsia
siang xiang hsiang
siao xiao hsiao
sie xie hsieh
sien xian hsien
sin xin hsin
sing xing hsing
siou xiu hsiu
siung xiong hsiung
sou sou sou
su su su
xu hsü
suan suan suan
süan xuan hsüan
süe xue hsüeh
suej sui sui
sun sun sun
sün xun hsün
sung song sung
suo suo so
š š' shi shih
ša sha sha
šaj shai shai
šan shan shan
šang shang shang
šao shao shao
še she she
šej shei shei
šen shen shen
šeng sheng sheng
šou shou shou
šu shu shu
šua shua shua
šuaj shuai shuai
šuan shuan shuan
šuang shuang shuang
šuej shui shui
šun shun shun
šuo shuo shuo
t ta da ta
taj dai tai
tan dan tan
tang dang tang
tao dao tao
te de te
tej dei tei
teng deng teng
tcha ta t'a
tchaj tai t'ai
tchan tan t'an
tchang tang t'ang
tchao tao t'ao
tche te t'e
tcheng teng t'eng
tchi ti t'i
tchiao tiao t'iao
tchie tie t'ieh
tchien tian t'ien
tching ting t'ing
tchou tou t'ou
tchu tu t'u
tchuan tuan t'uan
tchuej tui t'ui
tchun tun t'un
tchung tong t'ung
tchuo tuo t'o
ti di ti
ťi ji chi
ťia jia chia
ťiang jiang chiang
tiao diao tiao
ťiao jiao chiao
tie die tieh
ťie jie chieh
tien dian tien
ťien jian chien
ťin jin chin
ting ding ting
ťing jing ching
tiou diu tiu
ťiou jiu chiu
ťiunq jiong chiung
tou dou tou
tu du tu
ťü ju chü
tuan duan tuan
ťüan juan chüan
ťüe jue chüeh
tuej dui tui
tun dun tun
ťün jun chün
tung dong tung
tuo duo tuo
w wa wa wa
waj wai wai
wan wan wan
wang wang wang
wej wei wei
wen wen wen
weng weng weng
wo wo wo
wu wu wu
ž ž' ri jih
žan ran jan
žang rang jang
žao rao jao
že re je
žen ren jen
ženg reng jeng
žou rou jou
žu ru ju
žuan ruan juan
žuej rui jui
žun run jun
žung rong jung
žuo ruo juo

©Lukáš Havlíček, © SerpentiNet, www.cinstina.cz, 2000-2006